conditions générales de vente.

1.nos factures sont payables au comptant à Bruxelles

2.en cas de défaut de paiement à l'échéance et dans mise en demeure préalable, le montant restant dû sera majoré de 10% et d'une indemnité conventionelle de 15% à titre de dommages et intérêts avec un minimum de 25.00 euros et ce d'une manière irréductible.

3. les garanties que nous accordons sont exclusivement celles qui nous sont données par nos usines et nos fournisseurs.

4.toutes nos marchandise voyagent aux risques du client, alors même que le prix en aurait été établi franco.

5.nos prix sont fixé en fonction des coûts des matières premières, salaires, transports et autres frais quelconques entrant dans la composition du prix de revient.toute augmentation d'un de ces éléments entre la date de notre offre et celle de la livraison entraînera, dès lors, une modification du prix correspondant.

6.réclamations et retours doivent nous parvenir dans les huit jours de la date de la facture.

7.seuls les tribunaux de Bruxelles seront compétents de connaître d'éventuelles disputes ou litiges se rapportant aux factures de la société ou à ses conditions générales.

9.toute marchandise non intégralement payée reste la proprieté exclusive d'EVETRA.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.onze facturen zijn konstant betaalbaar te brussel

2.in geval van niet betaling op de vervaldag, zal zonder voorafgaande ingebrekstelling, het verschuldigd bedrag verhoogd worden met een intrest van 10% en een conventionele vergoeding van 15% ten titel van schadeloosstelling, met een niet beperkbaar minimum van 25.00 euros.

3.de garanties die wij verlenen zijn uitsluitend deze die ons door onze fabrieken en onze leveranciers worden verstrekt.

4.al onze goederen rezien op risico van de klant, zels wanneer de prijs van de goederen france werd vastgesteld.

5.onze prijzen zijn berekend naar de kosten van de grondstoffen, de lonen, het vervoer en anderekosten die in aanmerking kunnen komen voor de kostprijs elke verhoging van één van die elementen tussen de datum van onze offerte en die van de levering, zal derhalve een overeenstemmende prijswijzing ten gevolge hebben.

6.klachten en terugzendingen dienen bij ons toe te komen binnen de acht dagen na de datum van de faktuur.

7.enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen met betrekking tot de fakturen en/of algemene voorwaarden van de firma.

8.door het feit alleen dat hij met ons contracteert,betuigt de klant zijn instemming om zonder voorbehoud deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, met uitsluiting van zijn  eigen algemene voorwaarden.

9.alle niet volledig betaalde goederen blijven in volle eigendom van EVETRA